Archive for the Zainteresowania młodych Category

Hurtownia biżuteria sztuczna

Czy się nam to podoba, czy nie, ale niestety wygląd ma duże znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Na początku każdy z nas ocenia daną osobę właśnie po wyglądzie. Jeśli swoim wyglądem zniechęcimy do siebie drugą stronę, to bardzo ciężko będzie nam ją do siebie przekonać. Co prawda po dłuższym poznaniu na pewno […]

PRZEGLĄD METOD I TECHNIK

Dokonując przeglądu metod i technik, za pośrednictwem których badane są zainteresowania, zmierzać będziemy tu do tego, aby rozważania nad metodami i technikami poznawania zainteresowań sprowadzić do wniosków ważnych dla badania zainteresowań modelowych. Mimo innej podstawy dowodo­wej wzbogaconej nową — choć bardzo nieliczną literaturą zajmiemy w sprawie metod badania zainteresowań stano­wisko, które już zostało sprecyzowane w […]

OBSERWACJA

Obserwacja — mimo dotychczasowej niedoskonałości .— stanowi główną metodę poznania psy­chiki.Żadna metoda, a tym bardziej żadna pojedyncza izolo­wana technika, nie gwarantuje pełnego poznania psychiki. Jej wyodrębnionych fenomenów. Konieczny zatem staje się dla pełnego ich poznania zestaw dobrze dobranych, tj. wzajemnie kontrolujących się i uzupełniających, technik.Szczególnie ważna jest symptomatyczność narzędzi poznania, to znaczy spełnienie wymagania, aby faktycznie badały […]

SZUKANIE INNYCH SPOSOBÓW

Trzeba jednak szukać także innych sposobów odpowiedniości by można było powiedzieć, iż nie tylko badamy to, co mierzy zastosowane narzędzie, ale że narzędzie pomiaru odzwierciedla na pewno istotę zjawiska nie zubożając go. W poszukiwa­niach więc i rozważaniach metodologicznych dążyć będziemy do takiego wyboru metod i technik pomiaru zainteresowań, by były one zgodne z przyjętą tu […]

KAŻDA Z METOD

Per stwierdza: „Ponieważ każda z […] metod opiera się na innej definicji operacyjnej zainteresowania, należy się spodziewać, że dane psychologiczne zdobyte za ich pomocą będą rożne. Przekonamy się istotnie, że nie ma ścisłego po­wiązania między różnymi metodami i że nie dają one takich samych wyników”.W 1958 roku wraz z zespołem współpracowników A. Gurvcka przeprowadziła badania […]

ANKIETA OGÓLNA

Zastosowano następujące techniki badań: Ankieta ogólna, opracowana przez A. Uziembło, opie­rała się na dokonywaniu wyboru z różnych list (specjalnie przy­gotowanych) sposobu spędzania wolnego czasu; przedmiotów potrzebnych do zajęć własnych; wycieczek o określonych celach turystycznych, relaksowych; przedmiotów szkolnych itp. Przy niektórych wyborach żądano od osoby badanej uzasadnień, by stwierdzić, czy i kiedy motywacja wyboru będzie mieć charakter […]

ANKIETA CZYTELNICZA

Ankieta czytelnicza dostosowana do badań przez Jadwigę Burską opierała się naziście 64 książek, w stosunku do których badany miał wykonać cztery różne zadania: wykreślić książki nie czytane  wybrać książki, które dostarczyły największej ilości ciekawych informacji; podać to, co było w nich najciekawsze; dopisać do prezentowanej listy książki bogate w ciekawe infor­macje, których nie ma na […]

INNE TECHNIKI

Wypracowanie klasowe pt. O czym najchętniej uczę się w szkole i dlaczego? (instrukcja i technika analizy wypracowań została dostosowana do badań przez Krystynę Gorzkowską). W tej technice objawem i wskaźnikiem zainteresowania jest pre­ferencja treści nauczania z podaniem motywacji jedynie poznaw­czej (dowiaduję się…, lepiej rozumiem…, poznaję… itp.).Skrzynka p.ytań — rodzaj eksperymentu naturalnego dostosowanego do badań przez […]

PO ZEBRANIU MATERIAŁU

Opinie te poprzedzało przeszkolenia nauczycieli i wychowawców oraz dwumiesięczne obserwacje poszczególnych uczniów prowa­dzone przez tychże nauczycieli i wychowawców. W tej technice objawem i wskaźnikiem zainteresowań są oceny innych o zainte­resowaniach silniejszych u danych osób niż u innych badanych, formułowane na podstawie obserwowanych właściwych i werbal­nych zachowań. Trzeba tu zaznaczyć, że opiniodawców przygo­towano do posługiwania się […]

OGÓLNE TREŚCI

Ogólnym treściom zainteresowań  zaznaczonym na rzędnej poziomej  przyporządkowa­no: 1 — wszystkie objawy zaciekawień uzyskane dla całej badanej populacji w toku badań każdą ze stosowanych technik oddzielnie (wybory, motywacje poznawcze, pytania i inne podobne sygnały zainteresowań) oraz 2 — stwierdzone przez nauczycieli zain­teresowania w technice „monografia zainteresowań klasy” (też sygnały istniejących zainteresowań). Za 100% dla każdej […]