OBSERWACJA JAKO METODA

Pozytywna ocena wartości tej metody badań została już sformułowana zarówno przez określony operacyjny kształt modelowej definicji zainteresowań wyrażający się w stwier­dzeniu, że stanowią one względnie trwałą, obserwowalną dążność do poznania otaczającego świata , jak i poprzez sformułowane na początku tego rozdziału credo metodologiczne . Są zresztą i inni zwolennicy uznania obserwacji za podstawowy sposób dotarcia do zain­teresowań. D. E. Super cytuje dwu takich badaczy.A. Leon proponuje dla celów poradnictwa zawodowego wykorzystać wszystkie zebrane informacje z obserwacji uczniów w warun­kach szkolnych. J. M. Brewer uważa, że obserwacja uczniów łącznie w życiu pozaszkolnym i szkolnym pozwoli psychologom-doradcom wykrywać zdolności i zainteresowania mło­dzieży w trakcie licznych z nią kontaktów w okresie uczęsz­czania do szkoły.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!