ZESTAW TECHNIK

Równocześnie trzeba jednak stwier­dzić, że to, co bada ten autor jako zainteresowanie, ma szerszy zasięg niż obszar zjawiska wyznaczonego przez definicję modelową zainteresowań, chociaż aspekt aktywności poznaw­czej wydaje się być dla badanej przez niego struktury szcze­gólnie ważny.Zestaw technik badających zainteresowania tzw. wyrażane był też podstawą referowanych już pokrótce badań polskich przeprowadzonych przez A. Gurycką i współpracowników w 1958 roku. Składała się nań ankieta ogólna, ankieta czy­telnicza i wypracowanie, które zawierało wypowiedzi o włas­nych zainteresowaniach bardziej rozbudowane niż na ogół zdarza się to w ankiecie. Zestaw technik zastosował także w badaniach nad zainte­resowaniami, środowiskiem kulturalnym i poziomem umy­słowym młodzieży Jan Konopnicki (1961)

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!